โครงการ :Richmond 3 Hotel
ลักษณะโครงการ : อาคาร โรงแรม สูง 35 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 60 – เม.ย. 62