โครงการ : อาคารปฏิบัติการ และ คลังพัสดุ ปตท
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ที่่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู่ จ.สมุทรปราการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เม.ย. 54 – พ.ย. 54
ประเภทโครงการ : สำนักงาน/โรงพยาบาล