โครงการ : Blossom Condo @ Fashion
ลักษณะโครงการ : อาคารคอนโดมิเนียม พักอาศัย 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่: 450 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไซมิส แอสเสท จากัด
ทีตั้งโครงการ : ถนน รามอินทรา กรุงเทพฯ
ระยะเวลาการก่อสร้าง : พ.ย. 58 -ส.ค. 60