โครงการ : BTS S4 STATION
ลักษณะโครงการ : สถานีรถไฟฟ้า BTS
เจ้าของโครงการ: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทีตั้งโครงการ : ระหว่างสถานีสุรศักดิ์และสถานีช่องนนทรี
ระยะเวลาการก่อสร้าง : มีค. 62-สค. 63