REFERENCE PROJECTS°

ชื่อโครงการ:

Casa ระยอง

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ระยอง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

มีค. 55

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณพนัส

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

เอกชัย-บางบอน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ก.ย. 51

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณธนาวุฒิ

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.ชัยพฤกษ์ นนทบุรี

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ม.ค. 51

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณกริสรินทร์

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.บรมราชชนี ปิ่นเกล้า

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

พ.ค. 50

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณสมชาย อัศวดำรงค์ชัย

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

แจ้งวัฒนะ 6

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

มี.ค. 50

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณภร

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

สุขุมวิท 105 บางนา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ต.ค. 49

ชื่อโครงการ:

บ้าน คุณวีรยุทธ์

ประเภทโครงการ:

บ้านพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ลาดพร้าว 80

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ธ.ค. 46