JOBS OPPORTUNITY°

คำแนะนำ ( Instructions)
1. ข้อมูลในใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา กรุณากรอกให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบรูปถ่าย, สำเนาหลักฐานการศึกษา,สำเนาบัตรประชาชน
2. ท่านทราบดีแล้วว่าจะต้องระบุข้อความลงไปในแบบที่กำหนดไว้ แต่ละเว้นไม่ระบุข้อความนั้นทำให้บริษัทฯเข้าใจผิดพลาดไปจากความจริงบริษัทฯ
จะถือว่าท่านมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่เป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบ บริษัทฯ อาจงดพิจารณาใบสมัครหรือหากท่านได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
บริษัทฯแล้วปรากฏภายหลังว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงทั้ง ๆที่ท่านทราบอยู่แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกจ้างท่านได้ทันที
3. ในกรณีที่ย้ายที่อยู่ ให้แจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการติดต่อ

Specify