HISTORY°

2558

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี

 

บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 70 กว่า โครงการในหลากหลายรูปแบบ

บริษัท จอมธกล จำกัด 
323 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-4791-5 แฟกซ์. 0-2503-4796 
http://www.jomtakol.co.th

2544

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี

บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 70 กว่า โครงการในหลากหลายรูปแบบ

บริษัท จอมธกล จำกัด 
323 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-4791-5 แฟกซ์. 0-2503-4796 
http://www.jomtakol.co.th

เกี่ยวกับ จอมธกล

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี

 

บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 70 กว่า โครงการในหลากหลายรูปแบบ

บริษัท จอมธกล จำกัด 
323 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-4791-5 แฟกซ์. 0-2503-4796 
http://www.jomtakol.co.th

เกี่ยวกับ จอมธกล

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี

บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 22 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 70 กว่า โครงการในหลากหลายรูปแบบ

บริษัท จอมธกล จำกัด 
323 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-4791-5 แฟกซ์. 0-2503-4796 
http://www.jomtakol.co.th